Цел на организацията HNRN

Published / by zwonulladm

HNRN представлява мрежа за сътрудничество, която е отговорна за организиране на всички заинтересовани страни в развитието на селските райони, включително на съответното правителство, местна власт и гражданско общество, икономически и социални организации, професионални организации, организиране на мрежа за информация и сътрудничество, координиране на дейностите. Целта е социално-икономическото развитие на страната и ефективното използване на ресурсите.

Continue reading

Програма LIFE за опазване на околната среда

Published / by zwonulladm

Европейският съюз предоставя възможност за кандидатстване по програма за опазване на околната среда, наречена LIFE. Тя съществува от 1992 г.

Като четвърта фаза от програмата LIFE+, се включва период 2007 — 2013 г., а бюджетът, който се отпуска е бил в размер на 2,143 млрд. евро. В него е заложена идеята поне 50 % от средствата да бъдат изразходвани за проекти по опазване на природа и биоразнообразие. Останалата част са предназначени за проекти в областта на политика насочена към околната среда и за повишаване на информираността по екологични въпроси.

Continue reading